Overzicht taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de taakgroep Diaconie-2018


Aantal:
Er is één taakgroep Diaconie voor de gehele Protestantse Gemeente Hellevoetsluis.

Leden / samenstelling:
De taakgroep diaconie bestaat uit alle diakenen van de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis. In sommige gevallen is er sprake van kerkgebonden diakenen.

Verantwoordelijkheid:
De verantwoordelijkheid voor de taakgroep diaconie ligt bij zowel de taakgroep zelf als bij de  kerkenraad.

Taken:
De taken van de taakgroep diaconie staan beschreven in Ord.11, art. 3 lid 4 t/m 7. En daar bij:

  • Het vaststellen van het jaarlijks collecterooster.
  • Het beheer van de goederen van de diaconie.
  • Het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden om de diaconale dienst samen met de gemeente te kunnen verrichten.
  • Het opmaken van een jaarlijks beleidsplan.
  • Het opmaken van de jaarlijkse diaconale begroting.
  • Eén van de diakenen vertegenwoordigt de taakgroep diaconie in de taakgroep eredienst.
  • Eén van de diakenen vertegenwoordigt de taakgroep diaconie in de taakgroep media & communicatie.
  • Eén van de diakenen vertegenwoordigt de taakgroep diaconie in de sectieteams.
  • Het ontwikkelen van jeugddiaconaat.
  • De voorzitter vertegenwoordigt de diaconie in het moderamen, secundus is de vicevoorzitter.

Frequentie van bijeenkomsten:
De taakgroep diaconie komt 10 keer per jaar samen.

Werkgebied:
Het werkgebied van de taakgroep diaconie omvat alle secties van de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis.


Werkzaam in de taakgroep diaconie zijn:

 
Wim Fortuin Diaken wijk 1, afgevaardigde beleidscommissie Kerk 2025, verzorging H.A. in de Rozenhoek, afgevaardigde rescue-team, stille hulpverlening.
Nettie v/d Grijp Afgevaardigde liturgiecommissie, diaconale vakanties, diaken wijk 4, stille hulpverlening.
Marianne Jaquemijns Diaken wijk 6.
Rita Kleine Stille hulpverlening, diaconale vakanties, 2e penningmeester, lid rescue-team, kerstattenties.
Wilma Korthals Secretariaat, aanspreekpunt diensten verstandelijk gehandicapten Spijkenisse, diaken wijk 3, afgevaardigde naar werkgroep Media & Communicatie.
Antoinette Swaep Vice-voorzitter, afgevaardigde Liturgiecommissie, afgevaardigde Taakgroep eredienst als ZWO diaken, diaken wijk 2, onderhoud HA kleden Petrakerk.
Hans Visser  Voorzitter, collecteafdracht, classis (afgevaardigde, lid van het breed moderamen, secundus classicaal-regionaal overleg Zuid-Holland), lid van werkgroep SAGE, voedselbank Hellevoetsluis, verzorging HA in Buiten-Veste, onderhoud HA-kleden Vestingkerk, diaken wijk 5a en 5b.
Alle diakenen maken deel uit van de kerkenraad.  
   
Het dagelijks bestuur bestaat uit: Hans Visser, Antoinette Swaep, Ahrend Siebelhoff en Wilma Korthals.
   
Ondersteunende gemeenteleden:  
Ahrend Siebelhoff Penningmeester en rescue-team
Irene van Santen Rooster van alle ambtsdragers betreffende diensten op zondag, rooster collectanten Petrakerk
Nel van Roon Financiële administratie
Fred Vitters Geldelijke afdrachten, collecten doorstorten, kerkwebradio, maken collecterooster
Jaap van de Wagt Grondcommissie
Dirk Verkamman Kerkwebradio
Harma Visser Bloemengroet coördinatie
Flip Gros Coördinatie Kerstattenties
   
   

 

Vastgesteld in de vergadering van de Taakgroep Diaconie van 16 januari 2018.